Update Conspiracy-19

This is custom heading element

Aanvankelijk hebben we Conspiracy-19 gecreëerd om ons bedrijf te redden tijdens de Coronacrisis. Nu zo veel mensen ons hebben gevraagd om dit soort spellen te blijven maken hebben we niet alleen besloten om ook na de crisis door te gaan met het creëren van escape room spellen voor thuis, maar ook om Conspiracy-19 een grote upgrade te geven zodat het een waardig eerste lid is van de DarkPark Games spellenfamilie waar onze fans, maar ook de wat kritischere spelers nog jaren van kunnen genieten!

LET OP: Als je Conspiracy-19 NIET hebt gespeeld vòòr 28 juni adviseren we je om niet verder te lezen en gewoon te gaan genieten van de nieuwe versie van het spel. Deze pagina is bedoeld voor iedereen die Conspiracy-19 heeft gespeeld voordat het spel werd aangepast.

This is custom heading element

Maak je geen zorgen, aan de inhoud van de doos is niets veranderd. Het spel dat je thuis hebt liggen is dus nog steeds helemaal up to date. Toch hebben we het voor elkaar gekregen om het online gedeelte van het spel behoorlijk uit te breiden en visueel aantrekkelijker te maken.

Bij fysieke escape rooms en online escape room spelletjes wordt vaak gezegd dat je het spel maar 1 keer kunt spelen omdat je daarna alle antwoorden weet. Toch spelen wij geregeld een escape room spel waar we van hebben genoten een tweede keer na een poosje. Sommige antwoorden weet je misschien nog wel, maar veel is vaak toch al wel weer een beetje weg gezakt.

Je zou er dus ook voor kunnen kiezen om niet verder te lezen en Conspiracy-19 over een tijdje gewoon nog een keer te spelen met alle nieuwe onderdelen 🙂

This is custom heading element

Om te beginnen hebben we een volledig nieuw hintsysteem ontworpen. Hoewel we het hartverwarmend vonden hoe betrokken onze fans zijn en hoe fanatiek iedereen elkaar vanaf het begin heeft geholpen met subtiele hints in de besloten Facebookgroep hebben we gemerkt dat het oude systeem toch niet voor iedereen even toegankelijk en overzichtelijk meer is. Daarom hebben we ervoor gekozen om een aparte pagina te maken waarop alle mogelijke hints eenvoudig te vinden zijn. Mochten jullie als trouwe fans nog aanvullingen hebben, dan horen we dat graag in een reactie onder dit bericht.

Het nieuwe hintsysteem vind je hier.

This is custom heading element

Een kleine toevoeging aan het begin van het spel zorgt er hopelijk voor dat mensen iets makkelijker in het spel komen. We hebben een Google Translate knop toegevoegd aan de webpagina waar je het eerste bericht van Dr. Schmitz hoort als je de QR-code op de doos scant. Op die manier is het net iets duidelijker wat je moet doen met de URL van de website en wordt het dus makkelijker om de verborgen sleutelhanger te vinden aan het begin van het spel.

Het uiterlijk van www.cloudsafe.work is helemaal veranderd en nu ook mobile friendly. Dat alleen is al de moeite waard om even een kijkje te nemen, maar er is ook een extra icoontje bij gekomen. Wat je daarmee moet, daar komen we later op terug.

Ik weet de inlogcode niet meer (en heb nu even geen zin om hem op te zoeken in het spel).

Je kunt inloggen op www.cloudsafe.work met deze code: 1321

Weet je nog dat je een gratis gerecht won bij het Chinese restaurant Dim Sum Bingo door de kraskaart open te krassen? Voorheen was de letter die bij dat gerecht hoorde meteen het antwoord dat je nodig had voor de eindcode op het QR code document. In de nieuwe versie kom je er niet zo gemakkelijk vanaf. Ga maar eens naar de vernieuwde website van het restaurant en probeer je gratis gerecht te claimen.

Helemaal aan het eind van het spel stuur je een mailtje naar Michael Wong met de naam van het juiste virus. In zijn gele brief spreekt Dr. Schmitz al uit dat hij Michael Wong ervan verdenkt een hacker te zijn, maar behalve in de finale kwam dat nergens in het spel naar voren. Nu wel. Stuur hem nog maar eens een mailtje.

In de vorige versie van het spel vond je in elk dossier een cijfer. Deze vier cijfers samen vormden de juiste QR-code. In de nieuwe versie van het spel komt het QR-code document te vervallen (het bleek te makkelijk te hacken te zijn waardoor mensen sommige puzzels oversloegen) en vormen de vier cijfers die je vindt samen de laatste vier cijfers van het rekeningnummer waarom gevraagd wordt op www.cloudsafe.work als je bent ingelogd op het betaalgedeelte.

Ik weet die vier cijfers niet meer (en heb nu even geen zin om het spel opnieuw te spelen om erachter te komen)

De vier cijfers zijn: 7352

Dit zijn nu dus de laatste vier cijfers van het rekeningnummer dat je in moet vullen op www.cloudsafe.work nadat je bent ingelogd op het betaalgedeelte.

Maar er was toch niets veranderd aan de inhoud van de doos? Horen we je denken.

Inderdaad in de dozen die we vanaf nu gaan versturen zit geen QR-code document meer en wordt het essentiële stukje tekst van dat document toegevoegd aan de achterkant van de gele brief van Dr. Schmitz. Speciaal voor de mensen die nog wel een doos hebben met het QR-code document hebben we een aparte pagina gemaakt waar ze terecht komen nadat ze de juiste QR-code hebben gescand. Op die manier komen ze toch weer uit bij het vernieuwde einde van het spel.

Naast de vier cijfers die je vindt in de vier dossiers van het spel vind je ook een wachtwoord dat bestaat uit vier letters. Voorheen was dit wachtwoord LIFE, maar dat bleek te makkelijk te raden te zijn waardoor sommige mensen puzzels oversloegen. We hebben dus nu een nieuw wachtwoord gemaakt dat bestaat uit vier willekeurige letters.

De L en de F konden we niet veranderen omdat deze op documenten staan die in de doos zitten, maar de andere twee letters konden we wel aanpassen.

Als je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en de puzzels hebt opgelost weet je inmiddels wat deze twee nieuwe letters zijn en kun je inloggen op de laatste website: www.stpfu.org

Ik heb niet zo'n zin om te puzzelen vandaag, vertel me maar gewoon het antwoord.

Het wachtwoord om in te loggen op www.stpfu.org is: LZFH

That’s it, je hebt Conspiracy-19 voor de tweede keer opgelost!

We hopen dat we met al deze toevoegingen het spel nog leuker hebben kunnen maken en voor de fanatieke en ervaren puzzelaars moeilijk genoeg om er een avond zoet mee te zijn.

Wat ons betreft zijn we nog lang niet klaar met escape room spellen voor thuis maken dus we vonden het belangrijk dat ons allereerste spel meteen voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die onze fans van ons verwachten. Dat was al zo voor de meeste mensen, maar nu hopen we ook die laatste paar mensen over de streep te kunnen trekken.

Mocht je als trouwe fan toch nog iets tegenkomen wat niet helemaal duidelijk is, of een idee hebben om nog te verbeteren, dan horen we dat heel graag van je in een reactie onder dit bericht.

We willen iedereen die ons spel heeft gespeeld nogmaals enorm bedanken. We gaan jullie in de toekomst verrassen met nog veel meer spannende nieuwe spellen voor thuis!

Mocht je trouwens genoten hebben van ons spel dan zou je ons enorm helpen door een review te schrijven op onze website!

This is custom heading element

Wist je dat je nog een behoorlijk zakcentje kunt  verdienen door ons spel aan te raden bij al je vrienden?

Omdat we het geld dat we nu uitgeven aan marketing liever delen met onze fans hebben een een affiliate programma waarmee jij volledig automatisch geld kunt verdienen als je mensen doorstuurt naar onze website.

Hoe? Dat lees je hier:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Update Conspiracy-19

This is custom heading element

Initially, we created Conspiracy-19 to save our company during the Corona crisis. Now that so many people have asked us to continue making these kinds of games, we have decided not only to continue creating home-escape room games after the crisis, but also to give Conspiracy-19 a major upgrade so that it is a worthy first member of the DarkPark Games family.

NOTE: If you did NOT play Conspiracy-19 before June 28, we advise you not to continue reading and just enjoy the new version of the game. This page is intended for anyone who played Conspiracy-19 before the game was modified.

This is custom heading element

Do not worry, nothing has changed in the contents of the box. So the game you have at home is still completely up to date. Nevertheless, we managed to expand the online part of the game considerably and make it visually more attractive.

In physical escape rooms and online escape room games it is often said that you can only play the game once because you then know all the answers. Yet we regularly play an escape room game that we enjoyed a second time after a while. You may remember some of the answers, but a lot has often subsided a bit.

You could also choose not to continue reading and play Conspiracy-19 again in a while with all the new parts 🙂

This is custom heading element

For starters, we designed a completely new hint system. Although it was heartwarming to discover how involved our fans are and how fanatically everyone started helping each other from the start with subtle hints in the private Facebook group, we have noticed that the old system was not always accessible and clear to everyone. That is why we chose to create a separate page where all possible hints are easy to find. If you as loyal fans have any additions, please let us know in a comment below this message.

You can find the new hint system here.

This is custom heading element

A small addition to the beginning of the game will hopefully make it easier for people to get into the game. We have added a Google Translate button to the webpage where you can hear the first message from Dr. Schmitz when you scan the QR code on the box. That way it is just a little bit more clear what to do with the URL of the website and thus it becomes easier to find the hidden keychain at the beginning of the game.

The appearance of www.cloudsafe.work has completely changed and is now also mobile friendly. That alone is worth a look, but there is also an extra icon added. We will come back to that later.

I don't remember the login code (and I don't want to look it up in the game right now).

You can log in to www.cloudsafe.work with this code: 1321

Remember when you won a free dish at the Chinese restaurant Dim Sum Bingo by scratching open the scratch card? Previously, the letter associated with that dish was the answer you needed for the end code on the QR code document. In the new version it is not so easy anymore. Just go to the new website of the restaurant and try to claim your free dish.

At the very end of the game, you send an email to Michael Wong with the name of the correct virus. In his yellow letter, Dr. Schmitz already assumes that he suspects Michael Wong to be a hacker, but except in the final there was no other reference to that in the game. Now there is. Just send him another email and you’ll see.

In the previous version of the game, you found a number in each file. These four numbers together formed the correct QR code. In the new version of the game, the QR code document is dropped (it turned out to be too easy to hack causing people to skip some puzzles) and the four digits you find together make up the last four digits of the account number requested on www.cloudsafe.work if you are logged in to the payment section.

I don't remember those four numbers (and don't feel like replaying the game just now to find out)

The four digits are: 7352

These are now the last four digits of the account number that you must enter on www.cloudsafe.work after you have logged in to the payment section.

But I thought you said nothing has changed in the contents of the box? We hear you think.

Indeed, the boxes that we are going to send from now on will no longer contain a QR code document and the essential piece of text of that document will be added to the back of the yellow letter from Dr. Schmitz. Especially for people who still have a box with the QR code document, we have made a separate page where they end up after they have scanned the correct QR code. That way they end up at the renewed end of the game.

In addition to the four numbers that you find in the four files of the game, you will also find a password consisting of four letters. Previously, this password was LIFE, but it turned out to be too easy to guess, so some people skipped puzzles. So we have now created a new password consisting of four random letters.

We could not change the L and F because they are on documents that are in the box, but we could adjust the other two letters.

If you have gone through all the above steps and solved the puzzles, you now know what these two new letters are and you can log in to the last website: www.stpfu.org

I don't feel like puzzling today, just tell me the answer.

The password to log in to www.stpfu.org is: LZFH

That’s it, you’ve solved Conspiracy-19 for the second time!

We hope that with all these additions we have been able to make the game even more fun and difficult enough for the more experienced puzzlers to have a great evening with it.

As far as we are concerned, we are far from finished making escape room games for home, so we thought it was important that our very first game immediately meets the high quality requirements that our fans expect from us. That was the case for most people, but now we hope to be able to convince those last few people.

If you as a loyal fan still come across something that is not entirely clear, or have an idea to improve, we would love to hear from you in a comment below this message.

We would like to thank everyone who played our game once again. We are going to surprise you in the future with many more exciting new games for the home!

If you enjoyed our game, you would help us tremendously by writing a review on our website!

Leave a Reply

Your email address will not be published.